Vedtægter

Betegnelse og organisation

stk. 1

Foreningens navn og hjemsted

 • § 1.1.1Foreningens navn er Boldklubben Frederiksholm Sydhavnen og er stiftet den 24.01.2018
 • § 1.1.2Foreningens hjemsted er 2450 SV i Københavns Kommune

stk. 2

Organisation

 • § 1.2.1Foreningen er organiseret under DBU København, som er organiseret under Dansk Boldspil Union (DBU)

§ 2

Formål

stk. 1

Ide og hensigt

 • § 2.1.1Foreningens målsætning er at opnå de bedst mulige sportslige resultater
 • § 2.1.2Foreningens formål er at dyrke fodbold eller anden sport under kammeratlige former
 • § 2.1.3Igangsætte aktiviteter for medlemmerne, som fremmer det sociale sammenhold

stk. 2

Organisation

 • § 1.2.1Foreningen er organiseret under DBU København, som er organiseret under Dansk Boldspil Union (DBU)

§ 3

Medlemskab

stk. 1

Medlemsberettigede

 • § 3.1.1Klubben kan have såvel aktive som passive medlemmer
 • § 3.1.2Aktive medlemmer har ret til at deltage i alle foreningens aktiviteter
 • § 3.1.3Passive medlemmer har ret til at deltage i foreningens rejser, fester og andre af foreningens aktiviteter, som er godkendt af bestyrelsen i denne henseende
 • § 3.1.4Ikke medlemmer kan deltage i aktiviteter fastsat af bestyrelsen

stk. 2

Indmeldelse

 • § 3.2.1Foreningen optager alle der anerkender DIF’s love og bestemmelser
 • § 3.2.2Ved indmeldelse opgives alder, bopæl og oplysning om, hvorvidt vedkommende tidligere har været medlem af en forening under D.I.F.
 • § 3.2.3Et medlem kan ikke optages dersom vedkommende har gæld til tidligere forening i D.I.F.

stk. 3

Indmeldelse

 • § 3.3.1Ethvert medlem har pligt til at sørge for god opførsel og orden, såvel på banen, i omklædningsrum, samt de steder hvor de repræsenterer Boldklubben Frederiksholm Sydhavnen.

stk. 4

Medlemspligter

 • § 3.4.1Det er medlemmernes pligt at drage omsorg for foreningens materialer i omklædningsrum og på banen før, under og efter en kamp

stk. 5

Kontingent

 • § 3.5.1Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling ved godkendelse af budget
 • § 3.5.1 ABestyrelsen kan til hver en tid fastsætte pris og vilkår for lukket hold
 • § 3.5.2Kontingentet er for tiden sat til 800 kr. pr/halvår.
 • § 3.5.2aSeniorer under 25 år betaler 450 kr. pr/halvår
 • § 3.5.2bKontingentet for Ikke-seniorspillere for tiden 700 kr. pr/halvår
 • §3.5.2cKontingent for andre sportsgrene aftales med bestyrelsen og udøverne.
 • § 3.5.3Kontingent for passive medlemmer er 250,- kr. årligt og betales forud
 • § 3.5.4Kontingent for forårssæson skal være betalt senest den 1. april. I tilfælde af dette ikke overholdes, bortfalder medlems rettighederne indtil restancen er betalt. Medlemmet er således ikke spilleberettiget på nogle af klubbens hold.
 • § 3.5.5Kontingent for efterårssæson skal være betalt senest den 1. september. I tilfælde af dette ikke overholdes, bortfalder medlems rettighederne indtil restancen er betalt. Medlemmet er således ikke spilleberettiget på nogle af klubbens hold.
 • § 3.5.6Man forpligter sig som medlem til at tilmelde sig BS (tidligere ”PBS”). Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for dette.

stk. 6

Ophør af medlemskab

 • § 3.6.1Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest den 20. i måneden før en ny kontingentperiode
 • § 3.6.2Er denne frist ikke overholdt er kontingentet forfaldent for kommende periode selvom spilleren ønsker at spille for anden klub
 • § 3.6.3Alt materiale tilhørende foreningen skal afleveres før spilletilladelse udleveres

stk. 7

Eksklusion

 • § 3.7.1Medlemmer som ikke overholder foreningens love eller søger at skade foreningens interesser kan ekskluderes
 • § 3.7.2Afgørelsen træffes af bestyrelsen, som dog forinden skal have givet pågældende medlem adgang til at udtale sig
 • § 3.7.3Afgørelsen skal begrundes og mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen
 • § 3.7.4Afgørelsen meddeles skriftligt og kan ankes for næste generalforsamling
 • § 3.7.5Fhv. medlemmer har ingen som helst krav på klubben

stk. 8

Karantæne

 • § 3.8.1Et medlem som: – Ikke retter sig efter klubbens love – Ikke retter sig efter reglementet og vedtægter på idrætspladser mv, – ved ukammeratlig optræden søger at skade klubbens interesser– Tilegner sig klubbens ejendeleKan af bestyrelsen idømmes karantæne.
 • § 3.8.2Bestyrelsen vedtager karantænen og varigheden heraf.som dog forinden skal have givet det pågældende medlem adgang til at udtale sig
 • § 3.8.3Afgørelsen skal begrundes og mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for karantænen
 • § 3.8.4Afgørelsen meddeles skriftligt og kan ikke ankes

§ 4

Generalforsamlingen

stk. 1

Øverste myndighed

 • § 4.1.1Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender

stk. 2

Adgang

 • § 4.2.1Ethvert medlem, aktivt som passivt, har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen er forudsat at medlemmet ikke er i kontingent restance.

stk. 3

Afholdelse

 • § 4.3.1Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned
 • § 4.3.2Regnskabet skal revideres før generalforsamlingens afholdelse

stk. 4

Indkaldelse

 • § 4.4.1Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med minimum 14 dages varsel

stk. 5

Dagsorden

 • § 4.5.1Valg af dirigent
 • § 4.5.2Formanden aflægger årsberetning
 • § 4.5.3Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 • § 4.5.4Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
 • § 4.5.5Indkomne forslag
 • § 4.5.6Valg af bestyrelse (jvf. §5 – stk. 4)
 • § 4.5.7Valg af suppleanter (jvf. §5 – stk. 4)
 • § 4.5.8Valg af revisor og revisorsuppleant (jvf. §5 – stk. 4)
 • § 4.5.9Eventuelt

stk. 6

Betingelser for valg

 • § 4.6.1Medlemmer i restance til foreningen kan ikke vælges til nogen poster i bestyrelsen

stk. 7

Protokol

 • § 4.7.1Der skal føres referat over generalforsamlingens forhandlinger, der udsendes til medlemmerne

stk. 8

Forslag fra medlemmer

 • § 4.8.1Forslag fra medlemmer til den ordinære generalforsamling skal indgives skriftligt til bestyrelsen, senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes
 • § 4.8.2Kun sådanne sager, som er optaget på dagsordenen, kan komme til behandling
 • § 4.8.3Lovændringer skal offentliggøres minimum 7 dage før generalforsamlingen

stk. 9

Beslutningsdygtighed

 • § 4.9.1Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, uanset antal af fremmødte
 • § 4.9.2På generalforsamlingen har ethvert medlem 1 stemme
 • § 4.9.3Medlemmer i restance til foreningen har ingen stemmeret
 • § 4.9.4Ved fravær kan der afgives stemme ved gyldig fuldmagt
 • § 4.9.5Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal
 • § 4.9.6Såfremt skriftlig afstemning forlanges, skal en sådan finde sted

stk. 10

Vedtægtsændringer

 • § 4.10.1Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt, uanset antal af fremmødte
 • § 4.10.2Vedtægtsændringer følger samme procedure som indkomne forslag (jvf. §4 – stk. 8)

stk. 11

Ekstraordinær generalforsamling

 • § 4.11.1Bestyrelsen har ret til at indkalde medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling
 • § 4.11.2Bestyrelsen er forpligtiget til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, samlet, fremsætter skriftlig begæring herom over for bestyrelsen med opgivelse af dagsorden
 • § 4.11.3Indkaldelse skal i så fald ske senest 8 dage efter begæringens fremkomst til bestyrelsen
 • § 4.11.4Kun den eller de sager der er skriftligt bekendtgjort ved indkaldelsen behandles
 • § 4.11.5Alle beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal

stk. 12

Fusion

 • § 4.12.1I tilfælde af fusion med anden klub skal dette vedtages på ekstraordinær generalforsamling
 • § 4.12.2Beslutningen vedtages ved almindeligt stemmeflertal
 • § 4.12.3Ved almindeligt stemmeflertal fusionerer klubben med anden klub – den lukker ikke

stk. 12

Opløsning

 • § 4.13.1Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for opløsning
 • § 4.13.2Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling efter lovene jvf. §4 – stk. 9 og forslag om foreningens opløsning kan da, uanset de fremmødtes antal, vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer
 • § 4.13.3Ved foreningens opløsning anvendes dens midler, når alle forpligtelser er opfyldt, til humanitære formål

§ 5

Bestyrelsens sammensætning og funktioner

stk. 1

Sammensætning

 • § 5.1.1Bestyrelsens sammensætning er følgende:§ Formand§ Næstformand§ Kasserer§ Sekretær§ 6 bestyrelsesmedlemmer
 • § 5.1.2Udover bestyrelsen vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • § 5.1.3Genvalg er tilladt

stk. 2

Funktioner

 • § 5.2.1Formand, næstformand og kasserer er poster der bør være besat af forskellige personer
 • § 5.2.2Hvis et bestyrelsesmedlem er ansvarlig for flere af ovennævnte funktioner, kan han udnævne et andet bestyrelsesmedlem til at varetage én eller flere af disse funktioner, ved 2/3 flertal i bestyrelsen
 • § 5.2.3Ved oprettelse af ungdomsafdeling, vil et bestyrelsesmedlem blive ungdomsleder

stk. 3

Bestyrelsens arbejdsområder

 • § 5.3.1Bestyrelsen ledes af en formand valgt af generalforsamlingen
 • § 5.3.2Det er bestyrelsens pligt at påse foreningens love bliver overholdt
 • § 5.3.3Næstformanden overtager formandens pligter, når denne har forfald
 • § 5.3.4Kassereren fører enhver form for regnskab og er ansvarlig for tilstedeværelse af foreningens penge. Foreningens penge, der er indsat i en bank, kan kun hæves ved enten formandens eller kassererens underskrift. Ved hævning/overførsel af beløber større end 10.000 kr. er underskrift fra både kassereren og formanden påkrævet.
 • § 5.3.5Kassereren er altid pligtig til at fremlægge regnskab, samt kassebeholdning for den samlede bestyrelse
 • § 5.3.6Ved hver ordinær generalforsamling fremlægger kassereren det reviderede regnskab og budget for det kommende regnskabsår
 • § 5.3.7Sekretæren tager referat ved bestyrelsesmøderne og generalforsamling
 • § 5.3.8Hvor lovene intet foreskriver træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar over for generalforsamlingen

stk. 4

Valg af bestyrelsen og suppleanter

 • § 5.4.1På den ordinære generalforsamling i januar / februar vælges på lige årstal en formand, en sekretær, 3 bestyrelsesmedlemmer, en revisor og revisorsuppleant
 • § 5.4.2På den ordinære generalforsamling i januar / februar vælges på ulige årstal en næstformand, en kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, en revisor og revisorsuppleant

stk. 5

Revision af regnskab

 • § 5.5.1Regnskabet skal revideres af to revisorer, som vælges af generalforsamlingen
 • § 5.5.2Genvalg af revisor er tilladt

stk. 6

Foreningens tegning

 • § 5.6.1Foreningen tegnes formelt af formanden eller næstformanden, sammen med et andet medlem af bestyrelsen
 • § 5.6.2Foreningen tegnes finansielt af formanden sammen med kassereren eller af formanden/kassereren sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer


Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 24..01.2018. Dirigent: Rene “Gorba” Jensen Referent: Casper Poulsen